En 1.3-utbildning ska innehålla tre utbildningsdelar och i förekommande fall även en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7.

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska bestå av tre delar, och i förekommande fall en särskild del om transport av radioaktiva ämnen i klass 7. Den ska även omfatta utbildning i bestämmelserna om skydd av transporter med farligt gods (se kapitel 1.10 i ADR-S respektive RID-S).
Förutom utbildningens indelning är övrigt innehåll och genomförande ett ansvar för den som ger utbildningen. Utbildningen ska dock utformas och anpassas allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.

Allmän utbildning

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.
I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen även utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.