HÄVDVUNNEN RÄTT: Den som innehar D-körkort utfärdat före 20080910 och C-körkort utfärdat före 20090910 får relatera till undantaget ”hävdvunnen rätt” och skall komplettera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

I Sverige har vi en övergångsperiod för redan verksamma förare inom buss- och åkerinäringen på sju år så kallat hävdvunna rättigheter. Alltså ska bussförare vara klara med fortbildning i YKB före 20150910 och lastbilsförare före 20160910.

I övriga EES- och EU-länder gäller en övergångsperiod mellan 3 år och 7 år beroende på vad dom enskilda länderna valt, länk till olika länders övergångsperiod

Olika länders övergångstider

Svenska förare får framföra tungt fordon inom EU och EES enligt Svenska regler. (Det kan finnas risk för olika tolkningar i olika länder vilket kan innebära onödiga stopp av transporter)

FORTBILDNING: Ett yrkeskompetensbevis gäller i 5 år och föraren ska inom denna femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under 1 vecka men kan även delas upp i 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmar.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdatering inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka trafiksäkerheten samt miljövänligare transporter.

LANI Kompetens AB är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis.

LANI Kompetens AB erbjuder fortbildning i 5 kurspaket, 7 timmar vardera. De kan spridas över 5 år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

LANI Kompetens AB tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången delkurs med dokumentation om kursens innehåll.

Enligt EU-direktivet gäller att en förare med både C- och D-körkort kan välja att gå person- eller godsbefordran fortbildning av YKB.

Vår fortbildning är indelad i fem block enligt nedan:
Fortbildningskurser enligt SFS 2007:1470 gällande D1 + D1E + D + DE
Delkurs 1 Lagar & regler, asylregler. Tid 7 tim
Delkurs 2 Sparsam körning Tid 7 tim
Delkurs 3 Trafiksäkerhet, sömn och vakenhet Tid 7 tim
Delkurs 4 Persontransporter Tid 7 tim
Delkurs 5 D-HLR, ergonomi, kost och hälsa Tid 7 tim
Kurserna harmonierar med punkterna i SFS 2007:1470

Fortbildningskurser enligt SFS 2007:1470 gällande C1 + C1E + C + CE
Delkurs 1 Lagar & regler, asylregler. Tid 7 tim
Delkurs 2 Sparsam körning Tid 7 tim
Delkurs 3 Trafiksäkerhet, sömn och vakenhet Tid 7 tim
Delkurs 4 Godstransporter Tid 7 tim
Delkurs 5 D-HLR, ergonomi, kost och hälsa Tid 7 tim
Kurserna harmonierar med punkterna i SFS 2007:1470

Enligt SFS nr: 2007:1157 Kap 5
Tider för fortbildning:
2 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom 5 år från den dag då beviset utfärdades.

3 § En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå sin första fortbildning inom 7 år från den dag denna lag börjar tillämpas på föraren.

4 § En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt 2 eller 3 § ska därefter genomgå fortbildning vart femte år, före utgången av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset.

5 § En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning ska för att få återgå till att utföra gods- eller persontransporter genomgå en fortbildning.

 

Länkar

Lagen om yrkeskompetensbevis

Förordningen om yrkeskompetensbevis

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskompetensbevis

 

Delkurs 1
Lagar & regler, asylregler
Deltagaren uppdateras om de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider och färdskrivare. Uppdatering om lagar och föreskrifter för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter samt internationella transporter.

Asylregler och vem som räknas som flykting.

Dessutom skall eleven vara medveten om att det förekommer olika förfalskningar av nödvändiga handlingar.

Delkurs 2
Sparsam körning
Efter utbildningen skall eleverna känna till hur buss samt lastbilstrafiken påverkar vår omgivande miljö, samt hur de kan dra sitt ”strå till stacken” för att kunna förbättra vår trafikmiljö. De skall även känna till hur man framför sitt fordon på ett bränsleekonomiskt sätt.

Delkurs 3
Trafiksäkerhet, sömn och vakenhet
Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren skall ha kännedom om människans begränsade förmåga. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.

Delkurs 4
Godstransporter/Persontransporter
Deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

Delkurs 5
D-HLR, ergonomi, kost och hälsa
Denna utbildning ger deltagarna efter godkänd kurs ett kompetensbevis gällande D-HLR, deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

DSC_0004 rev 0