Vet du vilka regler som gäller för Heta Arbeten? Vad gäller försäkringsmässigt om du inte gör rätt?

Historiskt sett har brandskadestatistiken visat på att heta arbeten varit en av de stora orsakerna till brand. Sedan reglerna skärptes har denna typ av bränder minskat, såväl i antal som kostnadsmässigt. De skärpta reglerna visar att det är möjligt att kraftigt minska denna typ av skador. Det är en fråga om korrekt utfört arbete, kunskap om skaderisker och förebyggande åtgärder.

Certifikat
Försäkringsbolagen kräver att du som utför brandfarliga ”Heta arbeten” skall ha en utbildning som leder till ett certifikat. Det visar att du har kompetensen att utföra dessa arbeten. Sedan den här regeln infördes har olyckorna minskat.
Utbildning är en färskvara och det händer hela tiden nya saker på området. Ett certifikat gäller i fem år

Heta Arbeten
Med heta arbeten menas här arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana är svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell eller annat snabbgående verktyg.

Syfte: Kontrollera tillfällig risk som kan förekomma på olika ställen i byggnaden.

Beslut: Säkerhetsreglerna för heta arbeten riktar sig till den som avser att bedriva heta arbeten, det vill säga den som är i färd med att själv, eller med hjälp av någon annan, påbörja heta arbeten. Reglerna vänder sig till den som organiserar så att de heta arbetena utförs. Den som utför tillfälliga heta arbeten ska ha giltigt certifikat utfärdat av Brandskyddsföreningen.

Heta arbeten får inte påbörjas innan arbetsledaren eller den tillståndsansvarige för heta arbeten har godkänt att arbetet kan utföras på ett betryggande sätt. Godkännandet ska vara dokumenterat. Brandskyddsföreningens tillståndsblankett och kontrollista för tillfälliga heta arbeten ska användas.

Säkerhetsregler för Heta Arbeten

Säkerhetsregel 1 – Behörighet

Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för Heta Arbeten.

Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara

För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara

• Städad

• Vid behov vattnad.

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska

• Flyttas bort

• Skyddas genom övertäckning

• Avskärmas.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara

• Skyddas

• Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara

• Tätade

• Kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:

Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg).

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll

Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300ºC.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och kontrolleras enligt SBF:s säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Innan några heta arbeten får utföras, måste arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler. All personal som hanterar risker måste ha utbildning. Det gäller särskilt den tillståndsansvarige och anlitad entreprenör eller anställd som utför och/eller bevakar arbetet.

 

Heta arbete