Några lösa spännband kostar nästan 1500 kronor i böter. Men det kan bli värre med indraget körkort för vårdslöshet i trafik och flera månaders yrkesförbud. En tragedi för den enskilde chauffören.

Problematiken
Problemet med dålig lastsäkring är stort – det är absolut ingen överdrift. Ofta är det en tuff uppgift att säkra last på ett, enligt lagen, riktigt sätt.
De förare som tagit sina körkort på en ”vanlig” trafikskola får absolut ingen utbildning i ämnet lastsäkring. Man får i text reda på vilka krav som gäller, men får inga lektioner i hur man skall bära sig åt för att uppfylla dem.

Ansvaret
Föraren har alltid ansvaret för att godset är säkrat på ett riktigt sätt, men han har en näst intill omöjlig uppgift när det gäller löstrailers och liknande transportenheter som blivit plomberade långt innan han hunnit se godset.

Utbildningen
Utbildningen är speciellt framtagen för att klargöra vilka krav som ställs på säkring av olika godstyper vid landtransporter.
Kännetecknande för utbildningsmaterielet är ett lättbegripligt språk och ett omfattande bildmaterial. Det gör det lätt att ta till sig kunskaperna.
Vi ger råd och tips om hur man kan gå tillväga för att lösa problem som uppstår vid säkring av last.
Vi ger även direkt tillgång till den lagtext som gäller för ”säkring av last på fordon under färd på väg”.

Lastsäkringsintyg, bonusmaterial
Det finns ett mycket bra beräkningsprogram, som är till hjälp om man ska utfärda lastsäkringsintyg. Vi har också med ett uppslagsverk, där man enkelt kan ta reda på hur en viss godstyp skall säkras m.m.

Utbildningen är indelad i fem avsnitt som behandlar:
1.    Fysik
2.    Grundkrav
3.    Fordon
4.    Metoder
5.    Godstyper

I denna kurs kommer att vi att gå igenom de regler och paragrafer som styr hur lastsäkring ska göras för att uppfylla de säkerhetskrav som ställs.
Efter kursen ska eleven kunna säkra last på ett trafiksäkert sätt med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång.

Länk till Föreskrifter om säkring av last

Vill du läsa mer?

Länk till Trafikförordningen SFS 1998:1276, se 3 Kap §§ 78 – 83