KVT

De nya förändringarna i kör- och vilotidsförordningen (SFS 2017:1154) trädde ikraft 2018-03-01. Förändringarna gäller för kontroller av förseelser från samma datum. Avser kontrollen en tidigare period, exempelvis 2018-01-01 – 2018-02-28 gäller fortfarande de gamla reglerna.

Förändringarna är viktiga för åkeribranschen. Nedan presenteras de mest väsentliga nyheterna i korthet.

 Sammanfattande punktlista över väsentliga nyheter:

  • Takbeloppet höjs till 1 % av årsomsättningen eller 800 000 SEK
  • Vissa sanktionsavgifter ökar gradvis i belopp med hänsyn till hur pass allvarlig överträdelsen är
  • Kategori SAÖ (8 000–20 000 SEK per förseelse) introduceras i större omfattning
  • Mindre allvarliga överträdelser går ned till 500 SEK, vissa administrativa förseelser går ned från 4 000 till 2 000 SEK
  • Det blir dyrare att vägra låta sig kontrolleras. 20 000 SEK per fordon första gången, 40 000 SEK per fordon andra gången, inget takbelopp gäller.
  • Tillsynsmyndigheten ges möjlighet till mer flexibla bedömningar
  • Sanktionsavgiftsbelopp inom samma kategori differentieras i viss mån med hänsyn till förseelsens allvarlighetsgrad.